PRIVACYVERKLARING VADO BEHEER B.V.

 

VADO Beheer B.V. (verder te noemen: VADO) gevestigd aan Den Biest 11, 5615 AT te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij vinden het belangrijk om de privacy van onze (potentiële) relaties en bezoekers van onze website te waarborgen. In deze privacyverklaring van VADO beschrijven we daarom welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we de informatie gebruiken.

 

Contactgegevens:

VADO Beheer B.V., www.vado.nl, vado@vado.nl, Den Biest 11, 5615 AT, Eindhoven. Tel: +31-40-2116116.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VADO verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doelen:

– Het uitvoeren van onze dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transacties;

– Het verzenden van facturen en het afhandelen van uw betaling;

– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Om diensten bij u af te leveren;

– Om op gepaste wijze stil te staan bij belangrijke life-events, zoals bijvoorbeeld bijzondere verjaardagen, bijzondere mijlpaal bestaan bedrijf of dienstverband of overlijden.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan deze doeleinden tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Daarnaast zullen we de persoonsgegevens niet langer of uitgebreider verwerken dan noodzakelijk. VADO respecteert de privacy van haar (potentiële) relaties en bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Wanneer en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken:

VADO verwerkt uw persoonsgegevens in de volgende situatie:

 

 • Uitvoering van onze dienstverlening

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren op grond van een onderliggende overeenkomst en/of te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van VADO of die van een andere partij, en verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER).

 

 • Communicatie

Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 

 • Gebruik website

VADO gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Persoonlijke informatie die opgeslagen kan worden in een cookie is alleen beschikbaar voor een periode die u zelf aangeeft.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VADO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van onze wettelijke verplichting of vanwege een (gerechtelijke) procedure kan het echter voorkomen dat wij bepaalde gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

VADO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Van een gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld sprake in geval van een calamiteit. Partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, mogen dit slechts doen op onze instructie. Met verwerkers die we inschakelen maken we afspraken over de omgang met persoonsgegevens. Wij sluiten met hen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VADO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen uw gegevens enkel met ontvangers van de volgende categorieën:

 • IT-sector, zoals de softwareleveranciers en de cloud-dienstverlener
 • Financiële en zakelijke dienstverlening, zoals de betaaldienstverlener/bank
 • Overheid indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VADO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vado@vado.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VADO heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen en misbruik van deze gegevens te voorkomen. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zal VADO de beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. VADO heeft onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen:

Technische beveiligingsmaatregelen:

 • VADO werkt met een afgeschermde digitale omgeving, waarin de netwerkactiviteiten middels login vastgelegd en gemonitord worden
 • Automatische critical&security patches van Microsoft (systeem) software & Third Party software zoals Adobe, Java, AVDefender AntiVirus, AntiMalware&Antispam etc.
 • Periodieke scans controleren of de ICT omgeving te allen tijde actueel beschermd blijft
 • Systemen worden proactief gecontroleerd
 • Periodieke controle of de back-ups en de online backup ook daadwerkelijk kunnen worden hersteld in het geval dat data verloren gaat of beschadigd raakt
 • De locatie van VADO beschikt over een alarminstallatie

Organisatorische maatregelen:

 • Afgesloten archieven
 • Binnen VADO wordt actief aandacht gegeven aan een goede bewustwording betreft het omgaan met gevoelige datagegevens bij haar medewerkers
 • Binnen VADO wordt de kring van functionarissen die toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens beperkt tot de personen welke deze gegevens nodig hebben voor het uitoefenen van hun werkzaamheden. En is er met de medewerkers een geheimhoudingsbeding opgesteld.
 • Als verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER) plaatsvindt, is de beveiliging van de persoonsgegevens voldoende gewaarborgd, doordat met deze partijen specifieke afspraken zijn gemaakt (verwerkersovereenkomst) en/of wordt gebruik gemaakt van partijen die voldoen aan de voorwaarden van het EU-VS privacyshield, en/of is sprake van partijen in landen die een passend beschermingsniveau hebben. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

 

Wijzigingen privacyverklaring

Privacy is volop in beweging. Net als VADO zelf. Zo nu en dan zullen we onze privacyverklaring daarom moeten aanpassen. Bij wijzigingen die impact hebben op de privacy van de mensen van wie we gegevens verwerken, informeren we daarover op de website.

 

Vragen of klachten

Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen heeft over deze privacyverklaring, ons privacy beleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen met VADO via e-mail: vado@vado.nl. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u uw eventuele klacht over onze verwerking van persoonsgegevens indienen.

 

 

 

 

 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2018